รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
  คณะ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
  สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน
  สำนักงานอธิการบดี
    - กองกลาง
       - งานบริหารงานทั่วไป
            - หน่วยประชาสัมพันธ์
            - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
           - หน่วยงานพาหนะ
       - งานการเงินและบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานบริหารทรัพยากรบุคคล
       - งานประชุมและพิธีการ
       - งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
       - งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
       - งานกฎหมายและนิติการ
    - กองนโยบายและแผน
    - กองพัฒนานักศึกษา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    - สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักคอมพิวเตอร์
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  สถาบันภาษา
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ
  ศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
  งานตรวจสอบภายใน
  งานประกันคุณภาพการศึกษา