รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานอธิการบดี
  - กองกลาง
     - งานบริหารงานทั่วไป
          - หน่วยประชาสัมพันธ์
          - หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
          - หน่วยงานพาหนะ
     - งานการเงินและบัญชี
     - งานพัสดุ
     - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
     - งานประชุมและพิธีการ
     - งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
     - งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     - งานกฎหมายและนิติการ
  - กองนโยบายและแผน
  - กองพัฒนานักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  - สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ
ศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
งานตรวจสอบภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
  ข่าวหน่วยงาน : หน่วยงานพาหนะ