News
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

Details
img

ผู้บริหาร มรน. มอบนโยบายบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

Details
img

มรน. จัดเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์

Details
img

มรน. จัดอบรมต่อสัญญาจ้างระยะที่ 5

Details
img

มรน. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Beibu Gulf University ผ่านระบบออนไลน์

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม ประชุมสร้างแนวทางเตรียม MOU กับ Yunnan Normal University

Details
img

มรน. จัดสังสรรค์ปีใหม่ 65 ปลอดภัยไร้โควิด-19

Details

Video

img

Message from the President

img