News
img

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสัญจร ครั้งที่ 1/2566

Details
img

ม.ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเพื่อความสุขจัดกิจกรรมวางแผนการเงินเพื่อสร้างสุขวัยเกษียณ

Details
img

มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

Details
img

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)

Details
img

มรน. ต้อนรับธนาคารออมสิน

Details
img

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

Details
img

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเวทีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

Details
img

พิธีลาสิกขา พระในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

Details

Video

img

Message from the President

img