ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • การรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 034-109300 ต่อ 3891
 • การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร 034-109300 ต่อ 3900
 • ส่งหนังสือราชการ ติดต่องานบริหารทั่วไป โทร 034-109300 ต่อ 3561,3563
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่องานพัสดุ โทร 034-109300 ต่อ 3559,3560
 • ขอรับเช็คธนาคาร ติดต่องานการเงินและบัญชี โทร 034-109300 ต่อ 3550
 • รับสมัครงานบุคคล ติดต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 034109300 ต่อ 3529
 • ขอเช่าใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม เช่าร้านค้า อัตราค่าเช่า ติดต่องานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน โทร 034-109300 ต่อ 3509,3510
 • สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ โทร 034-109300 ต่อ 3710,3713
 • สมัครสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT) ติดต่อสถาบันภาษา โทร 034–109300 ต่อ 3266
 • การกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โทร 034-109300 ต่อ 3380,3388,3378,3385
 • เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน

แผนที่มหาวิทยาลัย

img