แผนผังเว็บไซต์
หน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
   - งานบริหารทั่วไป
   - งานการเงินและบัญชี
   - งานพัสดุ
    - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   - งานประชุมและพิธีการ
   - งานรายได้และทรัพย์สิน
   - งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
   - งานกฎหมายและนิติการ
   - งานยานพาหนะ
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
   - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   - สำนักงานบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา
   - International Education Center
สถาบันวิจัยและพัฒนา
   - หน่วยวิจัย
งานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
ระบบสารสนเทศ
ระบบ Single Sign On (SSO)
NPRU MAC Authentication Management System
ระบบบริการสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล (Registration and Information System)
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (Lecturer Evaluation System)
ระบบสมัครสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit Exam)
ระบบกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Management System)
ระบบกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (Student Loan management System)
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (The Employment Situation of Graduates system)
แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา (NPRU e-Portfolio)
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (NPRU online-courses)
ระบบคลังข้อสอบและ EXIT EXAM (Exit-exam System)
ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร (Human Resource Management System)
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (NPRU E-Office)
ระบบการขอไปราชการ และการลา (NPRU Leave System)
ระบบทรัพย์สินและระบบคลังพัสดุ (NPRU Asset and NPRU Store)
ระบบสารสนเทศข่าวประชาสัมพันธ์ (NPRU E-News)
ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budget Report System)
ระบบจองรถออนไลน์ (Online Vehicle Reservation System)
ฐานข้อมูลงานวิจัย (NPRU - Online Journal and Research Databases)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (NPRU E-Book)